سفارش تبلیغ
صبا ویژن

**1- مضاف و موصوف همیشه «ی» میگیرد


>>مثال: درِ باغ ===» دری باغ

گل قشنگ ===» گلی قشنگ

آدم خوب ===» آدمی خُب
شوخی

**2- «د» ما قبل ساکن قلب به «ت» میشود


>>مثال: پراید ===» پرایت

آرد ===» آرت


 گل تقدیم شما

**3- واو ساکن آخر کلمه به «ب» قلب می‌شود


>>مثال: گاو ===» گاب**4- اصولاً در هر کجا که فتحه قشنگ باشد کسره بکار میرود و هر کجا که کسره کلمه را زیبا میکند فتحه بکار میرود


>>مثال برای فتحه: اَز===» اِز

قفَس ===» قفِس


اَزَش ===» اِزِش

بِِزَن ===» بِِزِن


>>مثال برای کسره: اِمروز===» اَمروزجمعِه===» جمعَه


سِفید===» سَفید

حِیفِ===» حَیفس


فِشار===» فَشار**5- صدای « اُ » هیچ جایگاهی نداشته و به «او» تبدیل میشود.

>>مثال: شما===» شوما

کجا===» کوجا


چادر===» چادور**6- حرف «و» در قالب حرف ربطی به به «آ» تبدیل میشود


>>مثال: من و تو و حسن ===» منا تو آ حسن


**7- اصولا خود « آ » به عنوان یک حرف ربط به کار میرود


>>مثال: من هسم، آ بابامم هسن


>>در ضمن حرف « آ » به معنای «به علاوه» هم به کار میرود


>>مثال: 5+4+3 ===» 5 آ 4 آ 3


**8- حرف « ه » در لهجه اصفهانی به نوعی نابود شده


>>مثال: بچه ها ===» بِچا

گربه ها ===» گربا

میجهد===» می جِد


>>ه در آخر افعال به «د» ساکن بدل میشود.


>>بره===» برد

بشه===» بشد


>>«ه» به ی تبدیل میشود.


>>بهتر===» بیتِرِس

سر راهی===» سری رایِس

گربه===» گربیِه


>>«ه» به «ش» تبدیل میشود.


>>بهش میگم ===» بشش میگم


>>«ه» به «و» بدل میشود.


>>ما هم می آییم ===» ما وَم میَیم


>>نکته: به غیر اول شخص مفرد حروف «خوا» به «خ» تبدیل میشود


>>میخوای ===» می خَی**9- در برخی افعال حرف «ی» به «اوی» تبدیل میشود


>>میشنوی===» میشنُوی میگی ===» میگوی**10- اگر حرف اول کلمه «ب» یا «ن» باشد و حرف سوم «ی» یک «ی» بعد از «ب» یا «ن» اضافه میشود


>>بگیر===» بیگیر

بشین ===» بیشین

بریز ===» بیریز

ببین ===» بیبین

[ جمعه 92/5/18 ] [ 2:0 عصر ] [ ساناز جم ]

نظر

 

خداوند بینهایت است...لامکان و لازمانگل تقدیم شما

اما به قدر فهم تو کوچک میشودگل تقدیم شما

به قدرٍ نیاز تو فرود می آیدگل تقدیم شما

به قدر آرزوی تو گسترده میشودگل تقدیم شما

وبه قدر ایمانٍ تو کارگشاگل تقدیم شما

یتیمان را پدر میشود و مادرگل تقدیم شما

نا امیدان را امید میشودگل تقدیم شما

گمگشدگان را راه میشودگل تقدیم شما

در تاریکی ماندگان را روز میشودگل تقدیم شما

محتاجان به عشق را عشق میشودگل تقدیم شما

خداوند همه چیز میشود و همه کس را به شرط اعتقادگل تقدیم شما

به شرط پاکیه دلگل تقدیم شما

به شرط طهارت روحگل تقدیم شما

و به شرط پرهیز از معادله با ابلیسگل تقدیم شما

بشویید قلبهایتان را از هر احساس نارواگل تقدیم شما

ومغزهایتان را ازهر اندیشه ی باطلگل تقدیم شما

و زبانهایتان را ازهر آلودگی دربازگل تقدیم شما

وبپرهیزید از هر ناجوانمردی ..ناراحتی..و نامرادیگل تقدیم شما

چنین کنید و ببینید خداوند چگونهگل تقدیم شما

بر سفره ی شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان مینشیندگل تقدیم شما

ودر دکان شما کفه ی ترازویتان را میزان میکندگل تقدیم شما

در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخوامدگل تقدیم شما

مگر از زندگی چه میخواهید که در خدایی خدا یافت نمیشود...گل تقدیم شما

 

نظر یادت نره...بووووس[ سه شنبه 92/5/15 ] [ 6:10 عصر ] [ ساناز جم ]

نظر

خانمی در زمین گلف مشغول بازی بود. ضربه ای به توپ زد که باعث پرتاب توپ به درون بیشه زار کنار زمین شد. خانم برای پیدا
کردن توپ به بیشه زار رفت که ناگهان با صحنه ای روبرو شد.

قورباغه ای در تله ای گرفتار بود. قورباغه حرف می زد! رو به خانم گفت؛ اگر مرا از بند آزاد کنی، سه آرزویت را برآورده می
کنم.

خانم ذوق زده شد و سریع قورباغه را آزاد کرد. قورباغه به او گفت؛ نذاشتی شرایط برآورده کردن آرزوها را بگویم. هر آرزویی
که برایت برآورده کردم، 10 برابر آنرا برای همسرت برآورده می کنم!

خانم کمی تامل کرد و گفت؛ مشکلی ندارد.

آرزوی اول خود را گفت؛ من می خواهم زیباترین زن دنیا شوم.

قورباغه به او گفت؛ اگر زیباترین شوی شوهرت 10 برابر از تو زیباتر می شود و ممکن است چشم زن های دیگر بدنبالش بیافتد و
تو او را از دست دهی.

خانم گفت؛ مشکلی ندارد. چون من زیباترینم، کس دیگری در چشم او بجز من نخواهم ماند. پس آرزویش برآورده شد.

بعد گفت که من می خواهم ثروتمند ترین فرد دنیا شوم. قورباغه به او گفت شوهرت 10 برابر ثروتمند تر می شود و ممکن است به
زندگی تان لطمه بزند.

خانم گفت؛ نه هر چه من دارم مال اوست و آن وقت او هم مال من است. پس ثروتمند شد.

آرزوی سومش را که گفت قورباغه جا خورد و بدون چون و چرایی برآورده کرد.

خانم گفت؛ می خواهم به یک حمله قلبی خفیف دچار شوم!

نکته اخلاقی: خانم ها خیلی باهوش هستند. پس باهاشون درگیر نشین...
خب آقایه محترم میدونم حقیقت تلخه ولی همینه دیگه....


این مطلب از این  منبع گرفته شده است:

http://ikisanie.blogfa.com/post-167.aspx[ سه شنبه 92/5/15 ] [ 6:2 عصر ] [ ساناز جم ]

نظر

::

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه